Open call til at udstille i Spinderihallerne­

Spinderihallerne har et årligt Open Call i Spinderiet. Vi inviterer både lokale, nationale og internationale kunstnere og designere til at søge og vi efterlyser solo- eller gruppeudstillinger inden for billedkunst, design, teknologi, lys- og videokunst og fotokunst – eller et mix! Scroll down for text in English.

Særligt for Call til Spinderiet, Spinderihallerne:

Udstillingsperiode 1/8 - 28/8 2023. Genrerne kan være fotografi, maleri, grafik, tegning, skulptur, installation, lys- og videokunst m.m. Ansøgninger kan indsendes fra d. 1 marts og frem til 1. juni 2023.

Udstillingsrummet Spinderiet, har plads til både store og små udstillinger og vi kan udstille på vægge, på gulvarealer og med loft-ophæng. Åbningstider er hverdage fra kl. 8:00 – 17:00. Tirsdage og torsdage til kl. 21:00. Weekender som udgangspunkt lukket. Ønsker du at udstillingen også skal være åben i weekender, skal dette aftales særskilt og du skal selv stille vagter til rådighed.

Generelt for Open Call:

Vi forventer en professionel kvalitet i de udstillede værker og i formidlingen af dem – fx ser vi gerne, at du/I afholder fernisering, artist talk e.l. Som udstiller er du selv både praktisk og økonomisk ansvarlig for udstillingen, men vi hjælper gerne i et vist omfang med kuratering, ophængning/nedtagning og formidling.

Sådan søger du og sådan vurderer vi din ansøgning:

Start med at kontakte Eva Sommer Hansen på tlf. 2250 2492. Herefter skal du/I sende en kortfattet beskrivelse af udstillingen inden for den angivne frist.

 • Ansøgningen skal sendes som ét samlet dokument og indeholde:
 • Kontaktdata – min. navn, telefon og e-mail
 • Beskrivelse af udstillingen/værket og ideen bag – gerne en titel
 • Billeder, skitser, video e.l, der giver os en idé om det endelig værk eller udstilling.
 • Evt. tekniske specifikationer – hvad skal der til for at værket/udstillingen kan installeres og virke efter hensigten?
 • Beskrivelse af dine/jeres planlagte formidlingsaktiviteter.
 • Et kortfattet CV, der beskriver dit/jeres hidtidige kunstneriske virke – max 1 side pr. kunstner

Ansøgningen sendes til Eva Sommer Hansen, evsha@vejle.dk Herefter vurderer et udstillingsudvalg fra Spinderihallerne jeres ansøgning ud fra kvalitative og praktiske kriterier. Du får et skriftligt svar umiddelbart efter ansøgningsfristen. Hvis vi bliver enige om et udstillingssamarbejde, inviterer vi dig til et møde hvor vi bl.a. udarbejder en skriftlig samarbejdsaftale. Udvalget forbeholder sig retten til ikke at tilgodese nogle af de indsendte ansøgninger.

Udvalget består af:

 • Eva Sommer Hansen, kunsthistoriker og udstillingsansvarlig i SPH
 • Mette Marie Bækhøj Karlberg, ansvarlig for kreative erhverv og iværksætteri i SPH

Hvad forventer vi af dig som udstiller?

 • At du selv er økonomisk ansvarlig for udstillingen
 • At du selv er behjælpelig med op- og nedtagning.
 • At du forfatter formidlingsmateriale til udstillingen – analogt og/eller digitalt. Det kan være alt fra værktitler til længere, sammenhængende tekst, der fortæller om udstillingen og den eller de udstillende kunstnere.
 • At du selv står for layout af skriftligt og visuelt materiale
 • At du selv står for udarbejdelse af pressemateriale, opfølgende kontakt til pressen og til interesserede købere/publikum.
 • At du har en steds-specifik tilgang og forholder dig til stedets omgivelser og evt. historie i dit værk
 • At du arranger fernisering, artist talk, gennemgang af værker, performance eller andet i forbindelse med udstillingen. Det vigtigste er, at udstillingen bliver formidlet i udstillingsperioden.
 • At du selv står for transport af udstillingen til og fra Spinderihallerne
 • At du selv tegner en eventuel forsikring af udstillingen – hvis du ønsker en sådan!

​Hvad kan du forvente af os som udstillingssted? 

 • I Spinderiet: Et enkelt, men funktionelt og fleksibelt udstillingsdesign, der består af permanente vægge, skillevægge, wires og udstillingspodier. Vi kan udstille på både vægge, gulvarealer og med loft-ophæng.
 • Print af materiale i begrænset omfang i vores kommunale printcenter.
 • Hjælp og sparring til kuratering og ophængning/installering i begrænset omfang.
 • Evt. gennemgang og korrektur af skriftligt formidling og pressemateriale.
 • At vi deler dit formidlings- og pressemateriale på Spinderihallernes egne platforme (Facebook, Linked In, hjemmeside og Instagram) og evt. tager kontakt til relevante medier.
 • Grafisk support fra vores grafiker til layout og opsætning. Op til 1 time, som aftales med grafikeren.

​Open Call in Spinderihallerne

Spinderihallerne has a yearly Open Call in Spinderiet. We invite local, national and International artists and designers to apply and we are looking for solo as group exhibitions within visual art, design, technology, light and video art – or a mix!

Call for Spinderiet, Spinderihallerne:

Exhibition period 1/8 - 28/8 2023. Genres can be photography, painting, graphic art, drawing, sculpture, installation, photo, light and video art a.s.o Apply from March 1, 2022 – June 1, 2023. The space at your disposal is Spinderiet, which can host small as well as very large exhibitions. You can use walls, floor areas and ceiling. Opening hours are 8am – 5pm on weekdays – Tuesdays and Thursdays until 9 pm. Weekends normally closed.

In general for Open Call:

We expect a professional level in both your work and your communication of it – i.e. we expect you to host an opening, artist talk etc. As the exhibiting part, you are practically and economically responsible for the exhibition, but we might support you with curation, installation/de-installation and communication.

How to apply:

Start with calling Eva Sommer Hansen, responsible for art in Spinderihallerne: Tel +45 2250 2492.

Here after, you should forward us an exhibition brief in one document only with:

 • Contact details (min. name, e-mail and tel.)
 • Description of the piece you want to exhibit and the idea behind it
 • Photos/sketches, video… which will give us an idea of your final piece/exhibition
 • Description of your planned communication activities
 • Short CV with info about your artistic practice – max 1 page pr artist

Application must be forwarded to evsha@vejle.dk A committee from Spinderihallerne will evaluate all applications based on practical and qualitative criteria. You will receive a written response by e-mail soon after the application deadline. If we agree to collaborate, you will be invited for a meeting where we sign a collaboration agreement. The committee reserves the right not to accept any of the submitted applications.

Members of the committee are:

 • Eva Sommer Hansen, art historian and responsible for art in Spinderihallerne
 • Mette Marie Bækhøj Karlberg, responsible for creative business and entrepreneurship in SPH

What we expect from you:

 • You are financially responsible for your exhibition
 • You are responsible for installing and dismantling your exhibition piece(s)
 • You will prepare communication material for your exhibition, analogue or digital; i.e text about the exhibition and the exhibiting artist(s)
 • You are responsible for the lay-out of written and visual communication material
 • Your will handle press contact and communications
 • You have a site-specific approach, which takes in consideration the surroundings and maybe even the history of The Boiler House and the Spinning Mills.
 • You will organize an opening/vernissage, artist talk, review or guided tour, performance or the like during the exhibition period. Most important thing is that your art work is being communicated.
 • You will take on transport of your exhibition forth and back from Spinderihallerne
 • You will take out an insurance for the exhibition – if you want one!

What can you expect from us?

 • Some support with curation and installation/dismantling
 • Technical assistance
 • Feedback on press and communication material
 • we will share your communication material on all our platforms (fb, Instagram, website)
 • Graphical support with layout. appr.1 hour

Tidligere vindere af Open Call i Spinderihallerne

Tidsrum

Vinder af Open Call 2022 - Amanda Brix Kolstrup med værket "Tidsrum"

Hvad sker der med os når kroppen bliver syg eller skadet? Hvad sker der med vores opfattelse af verden?

Amanda eksperimenter med en udsat krops fysik og anatomi i hendes praksis. Hun definerer den udsatte krop som såret, ramt af sygdom eller af en ulykke, som har skabt betydningsfulde ændringer på kroppen både fysisk og psykisk. Hun er interesseret i den transformation, kroppen gennemgår; hvad sker der for eksempel for et menneske, der har fået en hjerneskade og ikke længere kan skrive eller snakke?

Amanda har tidligere fokuseret på sygdomme og skader som gigt, hjertefejl og hjerneskader. Hun bruger velkendte materialer i hendes skulpturer og installationer, for eksempel fundne objekter fra sundhedsvæsnet. I udstillingen Tidsrum undersøger hun kroppens reaktioner, når den daglige rytme bliver brudt af den ukontrollerbare pause. Amanda Brix’ værker og praksis bygger bl.a. på egne erfaringer fra sundhedsvæsenet.

Udstillingen ”Tidsrum” er en kunstnerisk installation i egen ret, men Spinderihallerne ser den også som en mulighed for at sætte gang i anderledes dialoger og oplevelser om krop, sygdom og sundhed.