Spinderihallernes strategi

SPINDERIHALLERNES STRATEGI

Baggrund

Med denne strategi sætter vi en tydelig retning for Spinderihallerne og Staben for Innovation og Entreprenørskab. En retning hvor vi skal bevæge os for at lykkes. Spinderihallerne har nu eksisteret i mere end 10 år og skabt et solidt fundament som innovationsmiljø. Nu er tiden til, at vi rykker hallerne ind i det næste årti og fortsætter udviklingen af et af Danmarks førende innovationsmiljøer. Det er en retning, der understøtter Vejle Kommunes overordnede vision ”Vejle med vilje” samt kommunens resiliensstrategi. Spinderihallerne, og Staben for innovation og entreprenørskab, vil med den nye strategi være med til at understøtte kommunens overordnede mål om, at være:

 • Den mest attraktive kommune at bo og leve i
 • Den førende erhvervs- og vækst kommune
 • Kommunen hvor vi har de bedste læringsmiljøer
 • Kommunen hvor vi har førerposition inden for velfærd
Strategi

Fokusområder

Staben for innovation og entreprenørskab driver Spinderihallerne og arbejder for at skabe udvikling og vækst ved at bringe mennesker, idéer, teknologier og løsninger sammen på nye måder. I de kommende år stiller vi skarpt på følgende fire fokusområder med en række konkrete indsatser, der skal sikre, at vi får sat handling bag ordene.

 • Et fællesskabende, kreativt & levende hus
 • Iværksætteri & entreprenørskab
 • Innovation på tværs af kommunen
 • FabLab som nationalt videnscentrum
Strategi

MÅL & INDSATSER

1/ Et fællesskabende, kreativt & levende hus

Målsætning

Spinderihallerne er et åbent og inviterende hus for både borgere, foreninger og virksomheder. Her oplever du kreativitet, kunst, kultur og samskabelse, der inspirerer og du kan lære at skabe nye ting og få nye relationer. Her får du oplevelser, udstillinger og events. Du kan selv være medskaber af aktiviteter og fællesskaber, som er med til at styrke sammenholdet og skaberkraften i samfundet. Huset viser, hvordan vi i Vejle er resiliente og bæredygtige igennem fortællinger, billeder og produkter. Her kan du også holde møder, workshops og konferencer i et anderledes og inspirerende miljø og deltage i arrangementer, der bringer mennesker sammen på kryds og tværs.

INDSATSER

Liv i huset

 • Spinderihallerne skal være et åbent og inviterende hus for både borgere, foreninger og virksomheder. Vi sætter yderligere fokus på at facilitere sammenhold, nye fællesskaber og relationer på tværs af iværksættere, foreninger og virksomheder.
 • Vi udnytter Spinderihallerne som et kreativt mødested ved at nyindrette arealerne både ude og inde med involvering af Vestbyens borgere og de mange forskellige aktører, der anvender hallerne.

Sammenhold og skaberkraft

 • Vi styrker og udvikler oplevelser, udstillinger og events på tværs af afdelinger, kulturinstitutioner og foreninger i hallerne. Vi arbejder med et fælles årshjul, en fælles tilgang og målsætninger.
 • Igennem styrkede samarbejder vil vi åbne hallerne mere op i weekenderne og invitere Vejles borgere indenfor til spændende aktiviteter og oplevelser
Strategi

Synlighed om resiliente & bæredygtige løsninger

 • Spinderihallerne skal være et synligt bæredygtigt hus, hvor vi implementerer bæredygtige elementer både i lokaler, materialer og forplejning.
 • Spinderihallerne viser kommunens resiliente løsninger frem, så borgere, foreninger og virksomheder kan opnå mere kendskab til det og blive inspireret.

Kreativt mødested

 • Vi fortsætter med at videreudvikle vores koncepter for workshops, konferencer og events og sætter fokus på, at gæsterne får større indblik i stedets DNA og historie, som noget særligt der kan inspirere dem.
 • Vi forbedrer vores service, så endnu flere får lyst til at besøge og bruge Spinderihallerne.

2/ Iværksætteri & entreprenørskab

Målsætning

Vi er et attraktivt iværksættermiljø for kreative startup virksomheder med ambition om at skabe en succesfuld virksomhed. Vi er samtidig et spændende og anderledelse miljø for udefrakommende virksomheder, som søger innovative og kreative udviklings- og sparringspartnere.

Vi binder nye relationer sammen på tværs af brancher igen- nem netværk og konkrete aktiviteter. Vi bidrager aktivt i de initiativer, der er ude i kommunen, som styrker nye forretningsområder og arbejder for fremtidens arbejdskraft.

Vi understøtter udvikling af entreprenante kompetencer på tværs af alle aldre – fra barn til voksen.

Strategi

INDSATSER

Virksomheder i & uden for Spinderihallerne

 • Vi øger kendskabet til Spinderihallerne i erhvervslivet igennem fællesskabende, kreative og innovative tilbud på tværs af brancher og sektorer.
 • Vi er platform og facilitator for et mentorkorps, hvor virksomheder hjælper hinanden på tværs med forretningsmæssige problemstillinger.
 • Vi sætter fokus på, hvordan virksomheder kan fremme en mere bæredygtig udvikling og cirkulær økonomi

Iværksætteri - startups

 • Vi styrker startup virksomhedernes forretningsmæssige fundament, så de fortløbende udvikler deres virksomhed og skaber vækst.
 • Vi videreudvikler konceptet for fremtidens kreative iværksættermiljø, som skal sikre Spinderihallerne som det foretrukne kreative iværksættermiljø.
 • Vi sætter fokus på, hvordan virksomheder kan fremme en mere bæredygtig udvikling og cirkulær økonomi.

Entreprenante kompetencer

 • Vi udvikler Junior iværksætteri fra at være et testforløb til at være et etableret tilbud, der skaber værdi for skoleelever med entreprenante interesser.
 • Vi afprøver og udvikler et inkubatorområde og miljø med uddannelsesinstitutioner mhp. at knytte ungdomsuddannelser tættere på et rigtigt iværksættermiljø og skabe en nemmere overgang for potentielle iværksætter.

3/ Innovation på tværs af kommunen

Målsætning

Sammen med kommunens fagområder arbejder vi med brugerdrevet udvikling, hvor vi starter med at finde ud af, hvad der giver mening for borgerne, og tager det som afsæt for at udvikle kommunens ydelser. Det er med til, at vi udvikler stærke løsninger, som understøtter kommunens arbejde med ny syntese modellen, hvor vi både udvikler for at få en stærk organisation samtidige med at vi samskaber med civilsamfundet og sætter kræfterne her i spil.

Vi bruger Spinderihallerne som ambitiøs platform for tværfaglig udvikling og afprøvning af nye services inden for det offentlige og vi sammensætter nye samarbejder på tværs af sektorer. Vi har de typiske rammer til at sikre prototyping og test af nye ydelser i et inspirerende miljø. Det giver os grundlaget for, at Vejle Kommune går forrest med udvikling af velfærden og samfundet.

Vi understøtter kommunens klimastrategi og arbejder for at fremme en mere klimavenlig dagligdag ved at eksperimentere med bæredygtige produkter og løsninger sammen med borgere, virksomheder og kommunen.

INDSATSER

Borgerdrevet udvikling i kommunen

Vi understøtter udviklingen af kommunen ved at deltage i gennemførelsen af større strategiske udviklingsindsatser på udvalgte fagområder i kommunen. Vi bidrager med en professionel udviklingsproces og med et stærkt fokus på, at fagområdets ydelser eller samarbejdsform udvikles med udgangspunkt i borger- og medarbejderinvolvering. Vi understøtter fra start til efter implementering for at sikre et fokus på at opnå resultater.

Vi gennemfører korte udviklings-sprints sammen med fagområder, hvor udviklingsbehovet er afgrænset. Det afhjælper meget konkrete problemstillinger og viser fagområderne, at udviklingsprocesser også kan være korte, hurtige og stadig effektive.

Innovationskompetencer på tværs

Vi vil starte og facilitere et netværk, som samler udviklingskonsulenter og andre nøglemedarbejdere på tværs af kommunen, som arbejder med eller er interesserede i brugerdreven innovation. Det skal styrke en fælles innovationstilgang og understøtte samarbejder og videndeling på tværs af forvaltninger og fagområder i Vejle Kommune.

Bæredygtige løsninger til borgerne

Vi understøtter kommunens overordnede klimastrategi ved også i Spinderihallerne at arbejde for, at borgere, kommunens afdelinger og virksomheder nemt kan få inspiration til, hvordan de selv kan være mere bæredygtige og klimavenlige. Vi sætter især fokus på plastgenanvendelse igennem projekt REFLOW og laver involverende processer for at gøre bæredygtighed nærværende og konkret.

4/ FabLab som national videnscentrum

Målsætning

FabLab Spinderihallerne er et anerkendt fabrikationslaboratorium, der udbreder forståelse for teknologi igennem brugen af digitale produktioner og ved at eksperimentere med nye materialer.

Vi er især anerkendt for vores erfaring og viden med at bruge teknologien i praksis. Vi fanger interesse hos mange forskellige typer af mennesker fordi, vi gør det forståeligt, konkret, anvendeligt og kreativt.

Vi er et videnscentrum, som er attraktivt for samarbejdspartnere fordi, vi hele tiden tør gå forrest med udvikling af, hvad et FabLab kan. Vores styrke er, at vi både fokuserer teknologiudbredelse i uddannelse, erhverv og civilsamfundet.

INDSATSER

FabLab for alle – borgere, virksomheder & uddannelsesinstitutioner

Vi sikrer nem adgang til FabLab for borgere, virksomheder og uddannelsesinstitutioner både i og uden for hallernes åbningstid.

Vi faciliterer FabLab-netværk, der understøtter fællesskabet omkring teknologianvendelse. Vi videreudvikler det korps af frivillige der allerede er i FabLab og skaber yderligere værdi for både de frivillige og de øvrige brugere af FabLab.

Vi udvikler og afprøver et koncept for træning af Vejles science talenter i samarbejde med uddannelsesinstitutioner og Kultur og Fritid.

FabLab som attraktiv samarbejdspartner

FabLab skal udvikles fra at være et projekt til at være en professionel enhed, som kan imødekomme attraktive samarbejdspartnere. Vi vil nedsætte og gøre brug af et advisory board, vi vil styrke samarbejdet med UCL og vi vil indgå i et stærkt samarbejde med AI-huset i Dandy Business Park og skabe en værdikæde imellem brugere af AI-huset og FabLab.

FabLab som videnscentrum, der går forrest

 • FabLab skal være forgangshus for nye teknologier og kompetencer i at anvende dem i praksis. FabLab skal derfor professionalisere sin drift og investeringsplaner.
 • Vi går forrest med udviklingen af, hvad et FabLab er og kan gennem en målrettet satsning på at oprette et Biolab, som en del af FabLab. Derved vil vi også arbejde eksperimenterende med de materialer, vi anvender til at producere på de digitale teknologier.
 • Vi går forrest i at indarbejde og udvikle den mere æstetiske og kunstneriske dimension i teknologianvendelse ved at integrere FabLabs arbejde med de øvrige aktiviteter i Spinderihallerne.